Tuesday, 17/05/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Thạch Hưng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề tài: Một số giải pháp huy động nguồn lực

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp huy động nguồn lực

 

 

                                       PHẦN MỞ ĐẦU

        PHẦN NỘI DUNG

 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
 2.  THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC XHHGD  HIỆN NAY
 3. GIẢI PHÁP
 4.  HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 5.  KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI
 6. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN

                                       PHẦN KẾT LUẬN

    I.BÀI HỌC KINH NGHIỆM

             II. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT:

  - XHHGD: xã hội hóa giáo dục

  - NQ/TW: Nghị quyết / Trung ương

  - GD & ĐT: giáo dục và đào tạo

  - CSVC: Cơ sỡ vật chất

  - XHH: Xã hội hóa

  - BGD&ĐT : Bộ giáo dục và đào tạo

  - LNTC-GDĐT:

  - CBGV-NV: Cán bộ giáo viên – nhân viên

  - PHHS: Phụ huynh học sinh

  - TDTT: Thể dục thể thao

  - CSVC: Cơ sỡ vật chất

  - HĐNGLL: Hoạt động ngoài giờ lên lớp

  - HĐND: Hội đồng nhân dân

  - UBND: Ủy ban nhân dân

  - PGD: Phòng giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

            Như chúng ta biết rằng xã hội hóa giáo dục (XHHGD) là làm cho giáo dục trở thành của xã hội, hay nói cách khác là huy động toàn xã hội tham gia làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội - kinh tế, các gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực cho giáo dục; kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh mọi nơi, trong từng cộng đồng, từng tập thể. Trong khi nguồn lực của nhà nước đầu tư cho giáo dục vẫn còn hạn hẹp thì việc huy động đẩy mạnh XHHGD nói chung và huy động nguồn lực từ phụ huynh nói riêng ở đơn vị khó khăn là rất cần thiết.

- Xác định tầm quan trọng của công tác XHHGD, trong năm học qua chúng tôi luôn quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ song song với nhiệm vụ đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng học sinh trong nhà trường. Từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt công tác XHHGD, huy động mọi người tham gia làm giáo dục từng bước có hiệu quả. Đặc biệt chung  tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc xã hội hóa  trong xây dựng CSVC của nhà trường, là một cán bộ quản lí tôi xác định vai trò, trách nhiệm đã cố gắng  xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh các mạnh thường quân các ban ngành đoàn thể trong việc xã hội hóa giáo dục giúp nhà trường tăng cường cơ sở vật chất đặc biệt là ở một đơn vị khó khăn như đơn vị chúng tôi.

 

PHẦN NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN :  

      - Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo đồng thời xác định định hướng nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013, của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã xác định rõ các quan điểm, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới; các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; định hướng các mục tiêu, đối tượng cần ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và đổi mới chính sách, cơ chế tài chính để huy động sự tham gia đóng góp của xã hội vào phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Đại hội XII của Đảng: Đại hội Đảng lần thứ XII Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (NQ 29 - NQ/TW) đề ra.

      - Để thực hiện tốt Nghị quyết số 29 - NQ/TW, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì việc đáp ứng cơ sở vật chất là yếu tố góp phần quan trọng trong đó ngân sách nhà nước không thể đáp ứng đầy đủ mà phải huy động nguồn lực lớn trong  các lực lượng xã hội, trong nhân dân.

     - Xã hội hoá giáo dục tạo ra nhiều nguồn để làm giáo dục, mở ra một con đường để chúng ta làm giáo dục không thuần tuý ở trong nhà trường, phá thế đơn độc của nhà trường, thực hiện việc kết hợp giáo dục trong và ngoài nhà trường, kết hợp các lực lượng giáo dục: nhà trường, gia đình, xã hội, tạo ra môi trường giáo dục tốt, thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu giáo dục.      

      - Xã hội hoá giáo dục và dân chủ hoá giáo dục là hai khái niệm gắn bó chặt chẽ với nhau. Dân chủ hoá giáo dục là nội dung lớn của thời đại, nhiều nước trên thế giới đang thực hiện một nền giáo dục dân chủ. Ở nước ta, chúng ta đã và đang thực hiện dân chủ hoá nhà trường, dân chủ hoá quá trình quản lý giáo dục... còn xã hội hoá giáo dục là một con đường để thực hiện dân chủ hoá giáo dục. Xã hội hoá giáo dục tạo tiền đề để mọi người trong xã hội tham gia quản lý, xây dựng nhà trường; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhân dân đối với thế hệ trẻ .

II. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC XHHGD  HIỆN NAY:

         Xã hội hoá công tác giáo dục giúp cho xã hội hiểu rõ thực trạng của giáo dục địa phương, thấy được vị trí, vai trò, lợi ích của giáo dục, hiểu sâu sắc hơn quan điểm giáo dục của Đảng về đổi mới sự nghiệp giáo dục, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương. Từ đó xây dựng được cơ chế liên kết, phối hợp tốt giữa các lực lượng xã hội, gia đình và nhà trường trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đó.

        Trong các năm qua tỉnh,thành phố  đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục chính vì vậy công tác xã hội hóa đã phát triển rất mạnh mẽ. Và đó cũng là cơ sở căn cứ pháp lý để các nhà trường xây dựng  thực hiện kế hoạch phát triển đó. Tuy nhiên vấn đề này chưa được nghiên cứu kĩ, chưa trong quá trình áp dụng thực tiễn gặp nhiều khó khăn hiệu quả thấp. Cụ thể do:

      - Chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để nhân dân, các tổ chức kinh tế- xã hội khác có nhận thức sâu sắc giáo dục là quốc sách hàng đầu.

      - Chưa hiểu sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của công tác XHHGD  thiếu định hướng, chưa xác định được trọng tâm, đối tượng chủ thể ở đây cần đột phá vào mục tiêu nào trước cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để từ đó xác định phải có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng. Nếu CSVC yếu không đáp ứng thì cần phải làm gì, ai là người phải chịu trách nhiệm đây, cần phối hợp như thế nào để làm được CSVC cho các nhà trường, đây là mảng quan trọng nhất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

       - Về mặt nhận thức, tuy là ít nhưng cũng phải nói đến đó là  hiện tượng coi nhẹ công việc này, cho rằng địa phương mình còn có điều kiện đầu tư của Nhà nước đủ để phát triển thêm trường lớp, đồng thời khâu tổ chức tuyên truyền, vận động xã hội tham gia xã hội hoá công tác giáo dục còn yếu, địa phương và nhà trường còn xem nhẹ, thiếu sự quan tâm chỉ đạo.

        - Là địa phương thuần nông thu nhập thấp, khó khăn về kinh tế. Đời sống của nhân dân không đồng đều, vẫn còn nhiều hộ nghèo, một bộ phận nhân dân đang rất khó khăn, không có điều kiện để chăm lo cho con em học tập; Mặt bằng dân trí chưa cao, nhận thức về việc học, việc chăm lo rèn luyện, giáo dục nhân cách toàn diện cho con em của mình còn phiến diện.

       - Một bộ phận nhân dân nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế, cho rằng đó là việc của Đảng và Nhà nước, của các cấp các ngành, của Thầy cô. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại của phụ huynh cho rằng việc xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp là nhiệm vụ của địa phương, của ngành giáo dục... còn mình chỉ lo cho con em đến trường. Thiếu quan tâm, coi giáo dục như là một nhiệm vụ của người Thầy. Và cũng có thời gian dài, nhà trường lại hy vọng các lực lượng kinh tế và lực lượng xã hội sẽ giải quyết được hàng loạt công việc của giáo dục. Như vậy, nhà trường sẽ  "nhẹ gánh" trong sự nghiệp đào tạo, từ đó quên mất vai trò của mình trong cuộc vận động này.

       - Một số ban ngành còn chưa thật sự quan tâm giáo dục, chưa phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp trong công tác XHHGD.

        - Là đơn vị có số học sinh quá ít nên việc huy động nguồn XHH hằng năm cũng rất khó khăn.

       - Trong những năm qua, mặc dầu nhà trường cũng đã có nhiều cố gắng song do điều kiện khó khăn về kinh tế, địa phương chưa nhận thức được tầm quan trọng trong việc đầu tư CSVC cho giáo dục nên CSVC của nhà trường xuống cấp. Vì vậy, trong nhiều năm liền cơ sở vật chất nhà trường không được tu sửa, bổ sung. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học xuống cấp nghiêm trọng, thiếu sân chơi bãi tập, nhà ăn bán trú đang quá tạm bợ không đảm bảo an toàn, thiếu phòng chức năng, nhà  hiệu bộ, cảnh quan trường lớp xuống cấp.

       - Xác định được tầm quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và vai trò của công tác XHHGD trong lực lượng phụ huynh, với cương vị là hiệu trưởng nhà trường, bản thân tôi đã có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác XHHGD nhất là huy động nguồn lực từ phụ huynh ở đơn vị khó khăn bước đầu có hiệu quả.

III. GIẢI PHÁP:

       Với thực trạng  trên, trong ba năm qua, nhà trường đã có một số giải pháp cụ thể như sau:

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, nâng cao nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục:

        Để làm tốt công tác XHHGD cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xã hội hóa giáo dục. Hiện nay có hai nguồn lực chính trong quá trình huy động xã hội hóa giáo dục gồm: Nguồn lực vật chất (tài lực, vật lực, nhân lực, đất đai, trường sở, trang thiết bị,...) phục vụ giảng dạy và học tập; Nguồn lực phi vật chất (việc tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, các yếu tố tinh thần, sự ủng hộ chủ trương giáo dục, sự tư vấn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm).

        Trong nhà trường, tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục là các tổ chức, các cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vì vậy, để làm tốt công tác xã hội hóa, nhà trường phổ biến tới cán bộ, giáo, nhân viên một số văn bản như: Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997- CP “Về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa”; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP, Thông tư số 29 của BGD&ĐT “Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;

             Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

             Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

             Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các quy định khác của pháp luật.

             Quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh….giúp CBGV-NV hiểu được các nội dung về công tác xã hội hóa đồng thời giáo viên nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề sau:

  1.  Mục đích của công tác XHHGD:

      Xã hội hoá giáo dục để xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế, xã hội lành mạnh và thuận lợi cho các hoạt động giáo dục của nhà trường. Công tác này cũng góp phần mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội. Phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục phát triển nhanh hơn, có chất lượng cao hơn. Đây là chính sách lâu dài, là phương châm thực hiện chính sách xã hội của Đảng và nhà nước bởi vì giáo dục là sự nghiệp lâu dài của toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ với nguồn lực to lớn của toàn dân. Thực hiện XHHGD cũng chính là huy động cộng đồng cùng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.

  1. Kế hoạch hóa: 

Kế hoạch hóa là một trong bốn chức năng quản lý và là một chức năng mang tính chủ đạo trong quá trình quản lý của người Hiệu trưởng. Kế hoạch XHHGD được xây dựng trên một số yếu tố sau: Mục tiêu của việc huy động xã hội; xác định đối tượng huy động; Kết quả dự kiến đối với từng đối tượng; thời gian thích hợp nhất; Nguyên tắc ưu tiên để sử dụng trong quá trình triển khai thực hiện; Sự phân công một số thành viên trong chủ thể huy động; Chi tiết hóa kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể.

1.3. Nguyên tắc tiến hành công tác xã hội hoá giáo dục:

* Nguyên tắc về lợi ích hai chiều: Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của hai phía: Nhà trường và cộng đồng. Cần quán triệt nguyên tắc lợi ích 2 chiều trong việc triển khai các biện pháp cụ thể phải đảm bảo rằng kết quả của việc xã hội hóa giáo dục không chỉ mang lại lợi ích cho giáo dục, cho nhà trường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho những người tham gia, cho cộng đồng, cho địa phương thì biện pháp đó mới khả thi và có sức sống.

* Nguyên tắc tình cảm, tự nguyện hay nguyên tắc “đồng thuận:  Nguyên tắc này coi trọng việc làm sao để người được huy động chia sẻ đồng tâm, nhất trí, tự nguyện và đồng thuận với chủ trương xã hội hóa của nhà trường, không được áp đặt hoặc ép buộc.

* Nguyên tắc về chức năng nhiệm vụ: Để khai thác, phát huy khuyến khích các lực lượng xã hội, các tổ chức tham gia vào một hoạt động nào đó phải phát hiện và nhằm đúng chức năng, trách nhiệm của đối tác để thực hiện một cách hợp lý, hiệu quả kế hoạch của nhà trường.

* Nguyên tắc dân chủ: Tạo môi trường công khai, dân chủ cho mọi tầng lớp của cộng đồng hiểu giáo dục hơn, hiểu nhà trường hơn, có điều kiện để “Biết, bàn, làm, kiểm tra” các hoạt động, tạo điều kiện cho mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội phát triển toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực.

* Nguyên tắc phù hợp, thích ứng hay nguyên tắc “mềm dẻo: Phải biết chọn lựa thời gian thích hợp nhất để đưa ra chủ trương xã hội hóa giáo dục, cần cân nhắc huy động thế nào cho hợp lý.

* Nguyên tắc kết hợp ngành – lãnh thổ: Chủ trương huy động cộng đồng và xã hội hoá triển khai trong thực tế rất cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và ngành giáo dục.

1.4. Các thành phần tham gia công tác XHHGD:

- Chi bộ Đảng, Công đoàn, BGH, Chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh, gia đình học sinh và các tổ chức khác

1.5.  Nội dung của công tác XHHGD trong nhà trường:

- Xây dựng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương – nơi trường đóng.

- Xây dựng mối quan hệ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình và học sinh.

1.6.  Hình thức và phương tiện để tiến hành công tác XHHGD:

Công tác XHHGD có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức như: Đầu tư bằng vật chất cho nhà trường dưới các dạng khác nhauĐóng góp bằng công sức lao động, dịch vụ và chuyên môn trong việc xây dựng, phát triển các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Phương tiện tiến hành công tác XHHGDPhát huy vai trò của các tổ chức như Hội đồng nhân dân xã, Hội đồng giáo dục và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp.

 1.  Phát huy sức mạnh của cá nhân đóng góp vào công tác giáo dục

        Mọi hoạt động XHHGD đều liên quan đến người giáo viên. Khi giáo viên làm tốt chức trách của mình sẽ là nguồn lực cơ bản khích lệ sự nhiệt tình của các lực lượng xã hội, đặc biệt là của các bậc phụ huynh.

       Giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm phải có năng lực vận động quần chúng, tổ chức quần chúng thành lực lượng thực hiện tích cực. Giáo viên cần chú ý những việc như: Nâng cao nhận thức, sự tự giác của quần chúng bằng mọi hình thức tuyên truyền; Đảm bảo hiệu quả công việc, không hình thức chủ nghĩa cá nhân, đem lại lợi ích thiết thực.

 1. Phát huy sức mạnh của PHHS:

Phụ huynh là nhân tố tích cực tham gia vào công tác XHHGD. Vì vậy, nhà trường cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Nắm vững lý lịch của PHHS; Xây dựng kế hoạch; Huy động sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh; Phát huy khả năng và lòng nhiệt tình của PHHS…

Ví dụ: Khi nhà trường cần sửa chữa, nâng cấp một hạng mục công trình của trường, ngoài ý kiến của thi công, nhà trường đều lấy ý kiến góp ý, tư vấn của PHHS có chuyên môn. Qua thực tế, PHHS đưa ra những ý kiến rất hay giúp nhà trường có những quyết định đúng đắn.

       Phụ huynh giúp đỡ nhà trường trang bị một số điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học và chăm sóc học sinh.

Vì cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, một số điều kiện cho việc phục vụ cho học tập và chăm sóc học sinh còn thiếu, do đó nhà trường đã động viên phụ huynh học sinh ủng hộ nhà trường. Một nguyên tắc đặt ra là đảm bảo tính đồng thuận, sự tự nguyện, công khai minh bạch, ban đại diện của lớp, của trường đứng ra giúp đỡ.

 Phụ huynh giúp nhà trường bồi dưỡng các hoạt động TDTT như hỗ trợ luyện tập bóng đá, bóng rổ cho hs, tổ chức và  tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường…

 1. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội đóng góp vào sự nghiệp giáo dục:

        Việc tạo dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và các ban ngành tổ chức khác để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ là một việc làm rất quan trọng, vì vậy nhà trường đã tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; Hàng năm khi tổ chức những hoạt động lớn nhà trường thường mời lãnh đạo địa phương, đại diện các ban ngành đoàn thể, đại diện PHHS tới dự để được chứng kiến các hoạt động của trường, thấy được cách tổ chức hiệu quả các hoạt động của trường, nề nếp, khả năng của học sinh…

 1. Công tác tham mưu
          Là Hiệu trưởng nhà trường, tôi xác định công tác xã hội hóa giáo dục muốn thực hiện tốt trước tiên phải làm tốt công tác tham mưu: cần trình bày giải thích để chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là cha mẹ hs hiểu được tầm quan trọng của việc đáp ứng CSVC, trang thiết bị đầy đủ để từ đó có sự đồng thuận và ủng hộ tích cực; cụ thể nếu trang thiết bị được sửa chữa bổ sung kịp thời tạo điều kiện cho đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.
         Vì vậy chúng tôi đã mời đoàn gồm chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh... tham quan thực tế  nhà trường, đoàn khảo sát thực tế thấy sự xuống cấp của CSVC và các trang thiết bi dạy học, không có cây xanh bóng mát làm ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời cảnh quan môi trường, thêm vào đó giáo viên lao động vất vả hơn, thời gian dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, qua quan sát thực tế chính quyền địa phương, cha mẹ các cháu đều thống nhất chủ trương đồng ý cho tiến hành bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu.
 2. Phối hợp địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn để mọi người thấy được ý nghĩa của công tác xã hội hóa giáo dục

Tham mưu với Ban văn hóa xã xây dựng kế hoạch lịch tuyên truyền xuyên suốt có sự đầu tư ở một số thời điểm, tận dụng triệt để các cuộc hội họp, sinh hoạt của chi bộ, của các đoàn thể, các buổi tổ chức lễ hội.
      Phát huy đội ngũ tuyên truyền của nhà trường, truyền thanh địa phương về các hoạt động hội thi, lễ hội, các phong trào của nhà trường, tuyên truyền nêu gương tốt các các cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh có thành tích tốt trong phong trào xã hội hóa giáo dục .         

     Tại nhà trường chúng tôi chú trọng phối hợp với phụ huynh chủ động tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức như: Tổ chức hội thi " Đêm hội trăng rằm", Ngày hội đến trường, Hội chợ Xuân, Các hoạt động hướng về cội nguồn: “ Tri ân Thầy cô giáo”, “ Tiếp nối truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ”các HĐ NGLL.... góp phần tạo sự chuyển biến trách nhiệm của nhân dân, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục.
   7.  Tăng cường bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
      Đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường, trong đó có công tác xã hội hóa giáo dục. Để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trước hết về nhận thức của ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải hiểu rõ vai trò của mình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, từ đó làm cho phụ huynh hiểu tin tưởng và tín nhiệm bằng những việc làm cụ thể của mình. Vì vậy cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu phải có tài có tâm, mặt khác nhà trường thường xuyên bồi dưỡng tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức quản lý giáo dục, mở chuyên đề, thao giảng, dự giờ, học hỏi các đơn vị bạn, bồi dưỡng qua các hội thi, tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên môn, triển khai các công văn, chỉ thị, quyết định của pháp luật liên quan đến xã hội hóa giáo dục cho cán bộ giáo viên, bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá thi đua bằng kết quả giáo dục, bằng dư luận của phụ huynh học sinh... Ngoài ra còn đẩy mạnh phong trào thi đua '' Dạy tốt, học tốt '' thực hiện nghiêm túc quy định  đạo đức nhà giáo, gắn với nội dung cuộc vận động '' Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm '' với thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viênTiểu học; tăng cường rèn luyện tư cách đạo đức, phẩm chất, lối sống lương tâm nghề nghiệp, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng '' Trường học thân thiện, học sinh tích cực '', '' Cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo''.

    8.  Nâng cao chất lượng toàn diện cho hs
      Chất lượng chăm sóc giáo dục là tiền đề quan trọng để tạo niềm tin cho phụ huynh  và là sức mạnh lan tỏa đến cộng đồng xã hội ... Tích cực thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao chất lượng toàn diện cho hs :

Chất lượng văn hóa, tổ chức các HĐNGLL, chất lượng giáo dục thể chất; chất lượng phong trào TDTT, chất lượng các môn học năng khiếu như âm nhạc, mỹ thuật; Tổ chức các HĐ trải nghiệm cho hs; Chất lượng môn Tin học, ngoại ngữ ... và cả chất lượng tổ chức bán trú cho hs. Các buổi chuyên đề, tọa đàm có phụ huynh tham gia, phụ huynh chứng kiến ủng hộ khen thưởng qua các hội thi, khen thưởng sơ kết, tổng kết.

    9.  Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm
      Chủ trương của nhà trường là tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho toàn bộ khuôn viên trong và ngoài lớp học. Chúng tôi đã phát động phong trào '' trường em xanh – sạch – đẹp'' các bậc phụ huynh của mỗi lớp ủng hộ những bình hoa xinh xắn trang trí trên các các hành lang lớp học, vận động phụ huynh tặng các cây xanh trồng ngoài sân trường, nhờ vậy khuôn viên trường tạo được màu xanh tươi mát.
      Tất cả đã tạo nên được một môi trường thân thiện, để cho trường lớp ngày một khang trang sạch đẹp. Sau 3 năm áp dụng những biện pháp này, đến nay trường chúng tôi đã có sự chuyển mình, khởi sắc về CSVC đã tạo được cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đảm bảo dạy học và phấn đấu đạt chuẩn trong năm học 2017- 2018 này.  

    10.  Huy động và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động từ sự đóng góp của cha mẹ học sinh.
       Ngoài chế độ quy định về các khoản thu, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chủ động phối hợp đề xuất của ban giám hiệu nhà trường xây dựng quỹ hội, huy động sự hảo tâm của các phụ huynh học sinh, đề ra kế hoạch thu và sử dụng theo quy định của HĐNDTP, sau đó thống nhất trong hội nghị phụ huynh học sinh toàn trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa hội đồng giáo dục nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh phù hợp với đặc điểm, hoạt động của nhà trường. Tham gia giám sát xây dựng CSVC, phối hợp tổ chức các ngày lễ hội, khen thưởng giáo viên giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, lễ hội mừng xuân và một số hội thi khác, trợ cấp cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Song song với việc huy động nguồn lực, quản lý chặt chẽ các nguồn lực được huy động là khâu quan trọng nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí. Nhà trường củng cố vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia điều hành các hoạt động cùng nhà trường. Ban đại diện giám sát các nguồn huy động việc chi và sử dụng vào các mục đích công khai rõ ràng. Hằng năm tổng kết, đánh giá các mặt mạnh mặt yếu, đề ra giải pháp khắc phục, thông báo trong cuộc họp phụ huynh toàn trường.

 

     IV. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

      Trường đóng trên đia bàn thuần nông nghèo, thu nhập thấp, học sinh lại ít nhưng qua theo dõi số liệu chứng minh cho thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực hiện trong toàn trường từ tháng 4/2016 đến tháng  4/2022  đã có kết quả đạt được như sau: 

Năm học

Số tiền huy động được

Những công trình có sự hỗ trợ từ XHH ; VĐTTR

2015-2016

153.000.000đ

- Sân chơi, hệ thống thoát nước toàn trường đạt chuẩn

- Dãy nhà Hiệu bộ và các phòng chức năng

- Mái tôn của nhà văn phòng.

 - 10 cây cảnh.

 - Bổ sung 650 đầu sách tham khảo cho hs.

 - Huy động 120 ngày công phụ huynh.

 - Mua mới 20 bộ bàn ghế.

2016-2017

198.000.000đ

- Nâng cấp dãy nhà học 2 tầng 8 phòng học

- Sân chơi, bồn hoa phía trước.

 - Bổ sung tu sửa phòng máy vi tính.

 - Bổ sung trang thiết bị TDTT, đồ chơi vận động.

 - Huy động 135 ngày công phụ huynh.

 - Mua mới 20 bộ bàn ghế; tu sửa 20 bộ bàn ghế cũ.

2017-2018

202.000.000đ

 

- Nhà ăn bán trú

 - Sân chơi, bồn hoa phía sau  

 - Mương thoát nước và nâng nhà xe HS

 - Dàn hoa che nắng  

 - Thư viện xanh, thân thiện

 - Nhà ăn bán trú

 - Bổ sung 12 cây xanh, cây bóng mát

 - Huy động 150 ngày công phụ huynh 

2018-2019

205.450.000

 - Mua bàn ghế học sinh 42 bộ

 - Bàn, ghế giáo viên 10 cái, bàn làm việc 01

 - Tủ lớp 10 cái

 - Bục tượng bác 01, bàn bóng bàn 01 

 - Làm bảng biểu, cắt dán trang trí, làm maket các phòng chức năng.

- Huy động 150 ngày công phụ huynh 

2020-2021

217.730

 - Mua ti vi sam sung các lớp học 02 cái

- Mua giá vẽ học sinh 35 bộ

 - Bảng trượt các lớp 4 cái

 - Tủ các lớp phòng chức năng 06 cái

 - Làm bảng LED cổng trường 

 - Loa kéo di động 01 cái

 - Mua quạt treo tường, bóng điện các lớp học

 - Trang trí phòng đa chức năng.

- Huy động 57 ngày công phụ huynh 

2021-2022

671.550.000

 - Sửa lại hệ thống cửa và sơn ve dãy nhà 2 tầng 8 phòng

- Mua ti vi sam sung các lớp học 04 cái

 - Bảng trượt các lớp 03 cái

 - Bàn ghế học sinh 38 bộ 

 - Làm mới hệ thống biển báo và bổ sung dụng cụ phòng chống cháy nổ

 - Mua bổ sung máy vi tính phòng tin học 04 cái. Tu sửa hệ thống máy tính cũ, đường dây điện cho phòng tin

- Huy động 68 ngày công phụ huynh 

      Bên cạnh ủng hộ về vật chất, phụ huynh còn giúp đỡ nhà trường về mặt tinh thần như: cùng nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều hoạt động ngoại khóa; hoạt động tham quan trải nghiệm; tham gia vào việc giám sát công trình xây dựng, tư vấn thiết kế, trang trí nhà trường, trồng cây.

      Đối với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đóng trên địa bàn , Nhà trường luôn nhận được sự ủng hộ của  Đảng ủy, UBND, HĐND và các Ban ngành đoàn thể của địa phương;

V.  KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI:

Kinh nghiệm này có thể áp dụng trên phạm vi rộng, bởi các bước tiến hành,cách thức thực hiện khá nhẹ nhàng không cần tốn kém về tài chính,thời gian mà chủ yếu là năng lực, sự nhiệt tình, kiên trì  của Hiệu trưởng :

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân dân trên địa bàn;

          - Động viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc của đội ngũ, thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với việc làm nhằm tạo niềm tin cho chính quyền và nhân dân trong xã;

- Biện pháp có tính quyết định trong công tác tham mưu là phải hoạch định được bước đi thích hợp, kế hoạch xây dựng cụ thể, rõ ràng, nhất là thống nhất chỉ tiêu và phải thực thi phù hợp có tính khả thi cao.
          - Nhà trường phải có lòng kiên trì, nắm bắt thời cơ thích hợp để tham mưu hiệu quả. Việc tham mưu không phải một lần có kết quả ngay mà phải tham mưu nhiều lần. Công tác tham mưu phải được thực hiện thường xuyên, chủ động, tích cực, dứt điểm, tránh hình thức.
           - Chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục để ngày càng phát triển trên diện rộng, huy động mọi tổ chức đoàn thể, dân nhân trên địa bàn nhằm hỗ trợ nhiều mặt cho nhà trường thực tốt nhiệm vụ giáo dục.
           - Xã hội hóa giáo dục phải dựa vào cộng đồng, làm cho mỗi thành viên trong cộng đồng thấy rõ ý nghĩa,tầm quan trọng  của phát triển giáo dục Tiểu học trong sự nghiệp giáo dục. Hoạt động xã hội hóa giáo dục phải đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng và công khai.
           - Việc tổ chức thực hiện các nội dung phải rõ ràng, phải tạo được niền tin đối với các cấp lãnh đạo, phụ huynh, nhân dân bằng việc làm cụ thể. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng cảnh quan trường lớp- môi trường học tập tốt nhất cho con em .

- Hiệu trưởng lập kế hoạch chiến lược sát với tình hình Địa phương và Nhà trường, có uy tín cao đối với Đảng - Chính quyền - nhân dân trong toàn xã và đồng nghiệp - phụ huynh - học sinh trong toàn trường; năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược và sẵn sàng hi sinh vì tập thể; gương mẫu trong mọi lĩnh vực hoạt động; biết cách tham mưu và huy động xây dựng kế hoạch những hạng mục CSVC, tổ chức những HĐ nào cần thiết phù hợp để làm trước tạo hiệu tốt nhất.

Với những giải pháp cụ thể,thiết thực và sáng tạo như  trên khả năng áp dụng được trên phạm vi rộng dành cho đội ngũ quản lý nhất là những đơn vị khó khăn

VI. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN:

          Làm tốt công tác XHHGD đưa lại những lợi ích lớn và bền vững cho học sinh, nhà trường, xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Cho nên, nhà trường phải biết phối hợp với gia đình và xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó yếu tố cơ bản đảm bảo CSVC cho dạy học.

          Hỗ trợ cùng Nhà nước xây dựng CSVC đảm bảo cho phát triển giáo dục.

          Một cách tuyên truyền thiết thực về giáo dục, giáo dục không của riêng ai mà giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Ai cũng có trách nhiệm và thấy hạnh phúc khi được chung tay cùng giáo dục. Thấu hiểu lời Bác: “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

          Đồng thời thu hút được nhiều phụ huynh, nhiều tổ chức tham gia nhiệt tình vào công tác XHHGD, cần để cho họ hiểu rõ: Làm cho ai? Làm như thế nào? Hiệu quả của việc làm? Những việc làm thiết thực vì trẻ sẽ là những việc thu hút được nhiều người tham gia nhất, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho mỗi nhà trường, cho sự phát triển toàn diện của người học.

 

PHẦN KẾT LUẬN

 1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

 

         -Làm tốt công tác XHHGD đưa lại những lợi ích lớn và bền vững cho học sinh, nhà trường, xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Cho nên, nhà trường phải biết phối hợp với gia đình và xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó yếu tố cơ bản đảm bảo CSVC cho dạy học.

      - Như vậy, để công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường đạt hiệu quả, nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, nên lựa chọn các công việc phục vụ trực tiếp cho học sinh và có dự trù kinh phí để phụ huynh học sinh thuận lợi trong việc lựa chọn các việc mà họ sẽ ủng hộ nhà trường.

      - Vận động, động viên để phụ huynh tham gia một cách tự nguyện, tránh gò ép gây bức xúc. Để phụ huynh học sinh hiểu lầm sẽ làm cho họ thiếu niềm tin với nhà trường. Những công việc có liên quan đến kinh phí đóng góp của phụ huynh học sinh cần để phụ huynh tham gia, lựa chọn đối tác, giám sát thi công. Nhà trường chỉ là đối tượng được thụ hưởng những sản phẩm mà các bậc phụ huynh trao tặng.

     -  Để thu hút được nhiều phụ huynh, nhiều tổ chức tham gia nhiệt tình vào công tác XHHGD, cần để cho họ hiểu rõ: Làm cho ai? Làm như thế nào? Hiệu quả của việc làm? Những việc làm thiết thực vì trẻ sẽ là những việc thu hút được nhiều người tham gia nhất, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho mỗi nhà trường, cho sự phát triển toàn diện của người học.

Hiệu trưởng lập kế hoạch chiến lược xây dựng CSVC sát với tình hình Địa phương và Nhà trường, có uy tín cao đối với Đảng - Chính quyền - nhân dân trong toàn xã và đồng nghiệp - phụ huynh - học sinh trong toàn trường; năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược và sẵn sàng hi sinh vì tập thể; gương mẫu trong mọi lĩnh vực hoạt động; biết cách tham mưu và huy động những hạng mục CSVC nào để làm trước.

      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân dân trên địa bàn;

      - Động viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc của đội ngũ, thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với việc làm nhằm tạo niềm tin cho chính quyền và nhân dân trong xã;

      - Biện pháp có tính quyết định trong công tác tham mưu là phải hoạch định được bước đi thích hợp, kế hoạch xây dựng cụ thể, rõ ràng, nhất là thống nhất chỉ tiêu và phải thực thi phù hợp có tính khả thi cao.
      - Nhà trường phải có lòng kiên trì, nắm bắt thời cơ thích hợp để tham mưu hiệu quả. Việc tham mưu không phải một lần có kết quả ngay mà phải tham mưu nhiều lần. Công tác tham mưu phải được thực hiện thường xuyên, chủ động, tích cực, dứt điểm, tránh hình thức.
      - Chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục để ngày càng phát triển trên diện rộng, huy động mọi tổ chức đoàn thể, dân nhân trên địa bàn nhằm hỗ trợ nhiều mặt cho nhà trường thực tốt nhiệm vụ giáo dục.
      - Xã hội hóa giáo dục phải dựa vào cộng đồng, làm cho mỗi thành viên trong cộng đồng thấy rõ ý nghĩa,tầm quan trọng  của phát triển giáo dục Tiểu học trong sự nghiệp giáo dục. Hoạt động xã hội hóa giáo dục phải đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng và công khai.
      - Việc tổ chức thực hiện các nội dung phải rõ ràng, phải tạo được niền tin đối với các cấp lãnh đạo, phụ huynh, nhân dân bằng việc làm cụ thể. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng cảnh quan trường lớp- môi trường học tập tốt nhất cho con em .

   II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

        - Cấp Tỉnh: Tạo hành lang pháp lý tốt nhất bằng các văn bản phù hợp thực tiễn.   

 • Đối với thành phố - PGD: Tham mưu UBTP học tập các mô hình, các gương điển hình về làm tốt công tác XHH trong và ngoài tỉnh cho Hiệu trưởng các nhà trường.
 • Đối với chính quyền các cấp: cần có chính sách vinh danh cho các cá nhân, tổ chức quan tâm đầu tư cho GD.

                                                            TP Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Thị Thúy Hiền

Tác giả sáng kiến

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lân

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Lân
Nguồn:ththachhung.hatinhcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 11
Tháng 05 : 111
Tháng trước : 479
Năm 2022 : 1.291
Năm trước : 4.192
Tổng số : 5.483