- Tổng số CBGV, NV: 22  (biên chế 21; hợp đồng: 1 )

+ Ban giám hiệu: 2 

+ GV dạy văn hóa: 13; GV dạy Mỹ thuật: 1; GV dạy Âm nhạc: 1; GV dạy Tin học: 1; GV dạy Ngoại ngữ: 1; GV dạy Thể dục: 1; TPT Đội: 1.

+ Nhân viên hành chính: 2

+ Nhân viên hợp đồng: 1